Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for inklusion - inklusionsgrundlag

Princip for inklusion på Nørholms skole - Inklusionsgrundlag

 

På Nørholm Skole er alle børn fra 3-13 år, forældre og personale en del af vores inkluderende fællesskaber

 

 • Vi har fælles procedurer for det inkluderende arbejde for både børnehave, skole og DUS og det reflekterende, tværfaglige samarbejde prioriteres i dagligdagen

 • Vi arbejder ud fra devisen ”børn vil, hvis de kan” og det tilstræbes, at udbyde en varieret undervisning som tilgodeser børn med forskellige behov og læringsstile

 • Vi tilstræber at undervisningen varetages af kompetent personale med en bred og opdateret viden om inklusionsarbejde

 • Vi har fokus på efteruddannelse af personale og den aktuelle viden om undervisningsmetoder, indretning og fysiske rammer i skolens og DUS’s aktiviteter bidrager positivt til læringsmiljøet

 • Vi vægter forskellighed højt og vi har fokus på udvikling af elevens faglige, personlige og sociale kompetencer. På Nørholm skole oplever alle at have en ven

 • Vi anser forældre som en vigtig ressource i samarbejdet om klassens og den enkelte elevs trivsel og læring

 • Vi taler med omtanke – god kommunikation løser problemstillinger og skaber samarbejde; børn, forældre, personale og samarbejdspartnere imellem.

 

Definition af inklusion

 

Der er tale om inklusion, når barnet i videst muligt omfang:

 

 • Er i et læringsfællesskab – altså er fysisk tilstede i skolen

 • Deltager i og oplever sig som en del af fællesskabet

- har både samarbejdsmæssige og venskabelige relationer

 • Udvikler positive selvbilleder – selvtillid og selvværd

 • Er i en læringsprogression

 

Det inkluderende læringsfællesskab er kendetegnet ved, at:

 

 • Skolens ledelse prioriterer og understøtter inklusionsindsatsen

 • Skolen har fælles procedurer for det inkluderende arbejde og en grundlæggende inkluderende tilgang til alle elever

 • Der tages udgangspunkt i elevers forskellige faglige ressourcer, så alle bliver så dygtige, som de kan

 • De professionelle viser, hvordan elever kan støtte og hjælpe hinanden ved at være åbne om hinandens forskelligheder

 • De professionelle samarbejder i teams og deler viden, ansvar og reflekterer

 • Skolens ressourcepersoner understøtter barnet og de professionelle

 • Det tværprofessionelle samarbejde er formaliseret og yder rådgivning/vejledning og sparring

 • Forældrene er en ressource, som har andel i en velfungerende inkluderende kultur

 

Nørholm Skoles inklusionsindsats

 

 • Omfattende relationsarbejde, herunder ICDP

 • Reflekterende tværfagligt samarbejde i dagligdagen

 • Teamsamarbejde

 • Kompetencecenteret

 • Inklusionsvejleder og børnerådgiver

 • Læsevejleder

 • Pusterum

 • Forebyggende trivselsarbejde i klasserne

 • Trivselsperson og trivselsforum (sundhedsplejerske, PPR, socialrådgiver)

 • Inkluderende overgang fra børnehave til skole

 • Gårdskolen

 • Læringsmiljøer, herunder Cooperative Learning, Ugeskemarevolutionen og læringssamtaler

 • Højt til himlen og langt til hegnet

 

Lokale Inklusionsmål

 

På Nørholm Skole er alle børn fra 3-13 år, forældre og personale en del af vores inkluderende fællesskaber Delmål:

 • På Nørholm Skole har vi et udvidet kendskab til inklusionsbegrebet.

 • På Nørholm Skole kan vi gå omveje for at skabe et inkluderende læringsmiljø. På Nørholm Skole arbejder vi ud fra devisen: ”Børn vil, hvis de kan”.

På Nørholm Skole har og bruger vi en bred palet af inklusionsmuligheder.

 

 • På Nørholm Skole arbejder vi med ”tykke fortællinger” om alle børn, forældre, personale og samarbejdspartnere.

 • På Nørholm Skole oplever alle at have en ven.