MENU
Aula_close Layer 1

Hvad er Dus - fritid med mening

Velkommen i DUS

Fidusens daglige åbningstider er:

Mandag til fredag: 6.30 – 17.00

Lukkedage i løbet af 2020 / 21:

Imellem jul og nytår

Fredag efter Kr. Himmelfartsdag og

Sommerferielukning for 2021 vil være i ugerne 28-29 OBS!

 

 

Dus børnene går i bhv. kl. – 3. klasse.

Hver klasse har tilknyttet en kontaktpædagog.

 

Det er kontaktpædagogen der varetager det daglige samarbejde med klassens lærere, forældresamtaler m.v.

Det er også kontaktpædagogen der er særlig ansvarlig for at børnene i klassen har det godt.

 

Når børnene starter i DUS er de blevet ”store”. De vil og kan rigtig mange ting selv og vores opgave er at støtte, bakke op og hjælpe børnene både med det de kan, og især  også med det de gerne vil, men ikke kan selv endnu.

Når børnene kommer i DUS har de været i skole hele formiddagen. Her er deres tid struktureret, der er mange ting man skal.

Vi forsøger at gøre DUS til et sted hvor børnene i høj grad selv disponerer over deres tid og selv bestemmer hvad de vil lave, og hvor på området de vil være henne.

 

Lokaler

Børnene fra bhv. kl - 2.kl.har garderobe ved siden af køkkenet.

3.kl har garderober lige ved siden af deres klasselokale, bag ved trappen.

Vi har mange forskellige rum til rådighed om eftermiddagen.

Øverst har vi puderummet, i underetagen har vi byggerummet hvor børn fra hele huset mødes og bygger med store klodser, leger med biler mv.  I overetagen har vi også Det store værelse, Det lille værelse og Verdensrummet.

I de lokaler hvor børnene går i skole om formiddagen leger vi med lego, knex, og spiller spil i DUS tiden. Det er også her, vi laver forskellige kreative aktiviteter med lim, saks, stof, uld, garn osv.

I køkkenet laver vi bl.a. mad og bager. Det er også her børnene mødes om fælles aktiviteter, uanset om de går i børnehaven eller DUS.

Da vi har mange lokaler at råde over, er det ikke altid, at vi voksne ved præcist hvor jeres barn befinder sig. Børnene er jo oftest impulsive og fulde af lyst til at lege, så de bevæger sig hurtigt fra et sted til et andet. Gå en runde og kig godt efter i alle rum når I kommer for at hente jeres barn. HUSK altid at sige farvel til en voksen i DUS inden I går hjem.

 

Toiletter.

DUS børnene bruger dels toilettet på 1.sal ved siden af puderummet, dels toiletterne på skolen.

 

Hverdagen i DUS

Børnene har nået en alder hvor kammerater og venskaber får en større og større rolle.

De bruger meget tid og energi på at etablere, fastholde og opløse venskaber. At få en ven, at have en ven og miste en ven er alt sammen noget der på en eller anden måde berører os dybt. Vi voksne støtter og hjælper derfor børnene meget i denne proces.

På samme måde er konflikter og uoverensstemmelser imellem børnene en naturlig del af hverdagen i en institution. Her lærer børnene at stå ved sig selv, at lytte til andre og at gå på kompromis. Ikke mindst lærer de at respektere hinanden.

 

Vi lægger op til at børnene selv skal lære at finde frem til en løsning i deres konflikter. Dette betyder ikke at børnene overlades til sig selv, men vi støtter og hjælper så alle kommer til orde, bliver hørt og taget alvorligt. I denne proces, og i mange andre situationer i livet er det vigtigt at børnene kan sige hvad de mener, tænker, føler osv.

 

I hverdagen øver vi børnene i at tale pænt og ordentligt til hinanden. De lærer at sætte ord på egne følelser, behov og ønsker, fordi det er vigtigt, at det enkelte barn kan udtrykke sig for at fungere i det sociale samvær med andre børn og voksne. Vi vil gerne at børnene lærer at udtrykke sig verbalt frem for nonverbalt. Sproget udvikles endvidere i børnenes leg, højtlæsning og i vores daglige sociale relationer hvor samtalen har høj prioritet.

DUS børnenes aktiviteter og leg udspringer ofte af deres egen fantasi. Tit har de allerede i skolen fået ideer til hvad de gerne vil lave når de har fri.

Vores opgave er derfor at hjælpe børnene med disse ved at skaffe materialer mm til gennemførelsen af deres projekter. Vi anser det for særdeles vigtigt at børnene får mulighed for og fred til at disponere over deres egen tid her i DUSSEN. Men sommetider skal der ny inspiration til. Vi vil gerne vise børnene nye måder at udfolde sig kreativt på, bruge nye materialer osv. Derfor sætter vi ofte ting i gang som vækker deres nysgerrighed, således at de selv kan arbejde videre med det senere. For det meste er det frivilligt at deltage, men der sker, at vi laver noget alle skal være med til. Det styrker fællesskabsfølelsen og nogle børn får prøvet noget, som de ikke troede de kunne.

 

Børn bruger naturligt deres krop gennem fysisk leg (klatre i træer, fodbold, boldlege, i puderummet og i gymnastiksalen )

Vi opmuntrer børnene til disse ting, og forsøger at indrette både vores hus og legeplads, så der er god plads til fysisk udfoldelse.

Vi ved at det er sundt at røre sig, få motion og bevæge sig dagligt. Disse aktiviteter er gode i børnenes daglige arbejde med at udvikle selvværd og sociale kompetencer.

 

Vi bruger vores legeplads og nærmiljø meget, da vi mener at viden om det, der omgiver os er vigtig. Vi følger børnenes undren og nysgerrighed, når vi sammen undersøger dyr og andet i naturen. Senere søger vi sammen oplysninger vha. relevante bøger, plancher, internet osv.

 

 

Samarbejde mellem skole og fritid

Vi prioriterer et nært og forpligtende samarbejde mellem skole og fritid højt.

Derfor forsøger vi at vide noget om hvad børnene laver både i skole og DUS. Vi støtter børnene i leg, som er inspireret af hvad de har arbejdet med i skolen. Vi diskuterer og bliver enige om fælles regler og krav til børnene.

Vi er opmærksomme på børnene i det daglige, og formidler dagligt vores viden til hinanden.

Pædagogerne arbejder med i skoledelen flere gange om ugen og laver i samarbejde med klasselærerne trivselsarbejde i klassen.

2 gange om året holder vi i fællesskab forældresamtaler. 2 gang i løbet af året holder vi forældremøde, klassevis i samarbejde mellem DUS og skole, og med deltagelse af både lærere og pædagoger.

 

Pusterummet

Pusterummet er et tiltag, der gavner alle børn i bhv kl -3.klasse. Det bemandes af fastansatte pædagoger i DUS, som i samarbejde med lærerne støtter de børn, der har behov for lidt ekstra hjælp såvel fagligt som socialt. Ved frikvarterernes start og slut er pusterumspædagogen sammen med børnene i garderoben, så vi kan hjælpe børnene med at løse de konflikter, som ofte opstår når mange børn skal have tøj på/af på lidt plads. I resten af frikvarteret er pædagogerne ude sammen med børnene, ikke som gårdvagt men som en støtte til de børn der har brug for det.  

 

Eftermiddagsmad

Hver eftermiddag, kl ca 14.00 får de børn der er her eftermiddagsmad. De fleste dage er det frugt og brød som Dorte har bagt.

 

Aftaler og beskeder

Vi benytter registreringssystemet Min Institution. Her skal I forældre afkrydse hvilke friheder jeres barn må have vedr. hjemtransport med bus, cykel eller gå, samt legeaftaler med kammerater osv.

Disse nedskrevne aftaler vil vores daglige retningslinjer for hvad hver barn må.

Børnene kan ikke ringe til jer i løbet af dagen for at lave aftaler mv.

Vi ved det kan være lidt bøvlet at få udfyldt disse aftale blade, men kom og spørg hvis der er noget I er i tvivl om.

 

Nogen børn har en mobiltelefon i tasken, de kan bruge til at kontakte deres forældre med når de kører til og fra skole med bus.

Det er selvfølgeligt iorden, men mens børnene er i DUS, gælder de samme regler som på skolen – nemlig at mobiltelefonen skal blive i tasken, og være slukket.

I kan altid ændre aftalerne i Min Institution, hvis I ønsker det.

 

Ikke kontrolleret pasning.

For børn i 3. kl. kan man vælge ordningen ”ikke kontrolleret pasning”, som indebærer at barnet kan komme og gå, uden at vi har fået besked fra forældrene. Denne pasningsform er 100 kr billigere pr måned.

Du kan vælge dette, ved at gå ind på pladsanvisningen (link på forsiden) og foretage denne ændring.

 

 

Fidusen

Fidusen er en landsbyordning med en høj grad af aldersintegration. Det betyder at børnene i henholdsvis Børnehave og DUS har egne basislokaler, egne voksne men meget store muligheder for at være sammen på tværs af alder.

Vi finder det vigtigt at børnene etablerer relationer på tværs af både alder og køn for på den måde kan de ældste børn videregive mange færdigheder, traditioner mv. især inden for leg.

Vi har gennem årene konstateret at børnene lærer utrolig meget af hinanden ved at lege sammen på tværs af alder. De lærer hinanden ting som vi voksne ikke er dygtige nok til at videregive.

F.eks. hvordan man leger i sandkasse, bygger lego, leger med klodser osv.

Vi kan se at børnene udvikles både personligt, socialt og sprogligt ved at være sammen med på tværs af alder.

Dette sker til glæde både for de yngste som bruger de ældre børn som rollemodeller både i legen, sprogligt og omsorgsmæssigt – og for de ældste som får lov at være modeller og får lov at give omsorg og oplever glæden ved at blive set op til. Det giver også store børn mulighed for i kortere eller længere perioder at finde tilbage til legetøjet og trygheden i børnehaven.

For at sikre at dette sker, -

har vi indrettet Fidusen så det understøtter lege på tværs af alder.

Det betyder at vores legeplads er for alle børn.

Vi har et byggerum hvor børn fra 3-10 år mødes for at bygge med store klodser.

Vi har et område hvor alle børn kan sidde i sofaen, eller på madrassen og læse, snakke, hygge.

Vi har fælles køkken hvor der både laves mad, klippe klistres og leges med perler.

Det vil næsten altid være muligt for et eller flere børn at få lov at være på besøg i en anden gruppe.

På alle skolefrie hverdage arbejder vi tæt sammen og spiser f.eks. samlet.

Endvidere laver vi hvert år forskellige aktiviteter for hele huset. En af disse er vores årlige JULEHOP. Her kombinerer vi motion med julehygge. Børnene er på hold på tværs af alder. De ældste børn er holdkaptajner og får sammen med den voksne ansvaret for at hjælpe de yngste og i det hele taget sørge for at alle på holdet har det godt.

Den første søndag i december holder vi fælles juletræsfest.

 

 

   

Personlig udvikling

 

Hvad vil vi opnå ?

Vi vil understøtte det enkelte barns selvtillid og selvværd.

Vi vil skabe mulighed for at børnene oplever sig som værdifulde deltagere i og medspillere af et socialt og kulturelt fællesskab.

Vi vil give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige personer der kan tage initiativer.

Vi vil give mulighed for, at hvert enkelt barn mærker sine egne følelser, får øje på sine egne muligheder og sin egen rolle.

Vi vil skabe muligheder for, at børnene oplever sig som en del af et demokratisk samfund.

 

Hvilken indsats vil vi sætte i værk ?

Vi vil        - sætte forskellige aktiviteter i gang som børnene kan vælge at være med til, og på den måde præsentere børnene for nye materialer, nye lege, aktiviteter osv.

- sørge for at der altid er adgang til legetøj og materialer så børnene selv kan gå i gang og vi vil følge børnenes initiativer når de kommer med gode ideer.  

- støtte børnene i selvhjulpenhed -  både når det gælder om at finde legetøj, finde kreative materialer og når det gælder om selv at kunne mærke hvilket tøj der er passende til vejr og aktivitet.

- arbejde på at det enkelte barn får nogle værktøjer til at kunne klare sit eget temperament og acceptere egne følelser

- arbejde aktivt med konfliktløsning på hvert enkelt barns niveau så børnene også lærer at komme igennem en konflikt uden altid bare at gå eller slå.

- støtte børnene i demokratiske processer når de skal finde ud af, hvad de skal lege,

hvor de skal lege, fordeling af legetøj osv.

- støtte børnenes initiativer omkring legeaftaler

- efter behov holde pigeklub, drengeklub, legomøde og børnemøde.

 

Dokumentation

Vi vil bruge fotos og bidrage med tekst og især billeder i Fidusens billedbog som ligger i køkkenet.

Vi vil lave udstillinger og lave Power Point med billeder som alle kan se i løbet af dagen.

Vi vil tage billeder og lægge dem på hjemmesiden

Vi vil løbende udfylde at oversigtsskema for hvert enkelt barn mht. barnets kunnen, deltagelse i aktiviteter, ture mv.

Vi vil beskrive uddrag fra hverdagen i nyhedsbrevene

 

                     

Social udvikling

 

Hvad vil vi opnå ?

Vi vil opfordre børnene til og hjælpe dem med at udvikle relationer og venskaber på tværs af aldersgrupper.

Vi hjælper børnene med at vise empati og indføling og lære dem at respektere forskelle i opfattelser og indgå i forpligtende fællesskaber.

Vi vil hjælpe børnene med at lære selv at kunne håndtere konflikter.

 

Hvilken indsats vil vi sætte i værk ?

Vi vil        - etablere små afskærmede legehjørner hvor legen og relationerne har ro til at udvikle sig.

- sætte aktiviteter igang som støtter det enkelte barns sociale udvikling og vi vil hjælpe - børnene med legeaftaler – både så de får lov til selv at lave legeaftaler og hjælpe dem med at lære at overholde.

- spille spil, både brætspil, fodbold, hockey, dødbold, og høvdingebold sammen med børnene og hjælpe dem til at kunne klare spil, regler mv. alene.

- tage på ture hvor vi sammensætter gruppen af børnene på forskellige måder.

- hjælpe børnene med at tale med hinanden om de konflikter der opstår, og vi vil sige tingene for børnene hvis de ikke kan selv, så vi på den måde bliver rollemodeller for dem.

               - sammen med skolen arbejde systematisk med trivsel

               - lave iagttagelser, observationer

 

Dokumentation

Vi vil bruge fotos og bidrage med tekst og især billeder i Fidusens billedbog som ligger i køkkenet.

Vi vil lave udstillinger og lave Power Point med billeder som alle kan se i løbet af dagen.

Vi vil tage billeder og lægge dem på hjemmesiden

Vi vil løbende udfylde at oversigtsskema for hvert enkelt barn mht. barnets kunnen, deltagelse i aktiviteter, ture mv.

Vi vil beskrive uddrag fra hverdagen i nyhedsbrevene

           

                    

 

                     

Sprog og Kommunikation

 

Hvad vil vi opnå ?

Vi vil have fokus på børnenes sproglige og begrebsmæssige udvikling.

Vi vil lægge vægt på samtale og dialog.

Vi vil vise børnene at der er forskellige måder at kommunikere på.

Vi vil tage andre kommunikationsformer som f.eks. SMS alvorligt.

 

Hvad vil vi sætte i værk ?

Vi vil         - være opmærksomme på at børnene taler pænt og ordentligt både til hinanden og til vi voksne.

- sørge for at sænke støjniveauet så man kan tale sammen i stedet for at råbe og på den måde fremme en nuanceret kommunikation.

- prioritere at have tid til at lytte og tale med børnene.

- læse og fortælle mange historier

- holde børnemøder hvor alle får mulighed for, og støttes i at tale og lytte i en større forsamling.

- være opmærksomme på alle de steder børnene kommunikerer med hinanden f.eks. når de spiller Nintendo, Tablets, på telefoner og deltage i det fællesskab de har.

- prioritere fællesskabet højt, og derfor har vi valgt, ikke at tillade mobiltelefoner i Dussen (bortset fra som spillemaskine om fredagen)

                 - være meget opmærksomme på hvad der foregår mellem børnene via SMS og lign. og tale med dem om det. Vi vil også sætte det på dagsordenen til forældremøderne så forældrene også bliver opmærksomme på både de fordele, men også de farer og ulemper der ligger i denne kommunikationsform.

 

Dokumentation

Vi vil bruge fotos og bidrage med tekst og især billeder i Fidusens billedbog som ligger i køkkenet.

Vi vil lave udstillinger og lave Power Point med billeder som alle kan se i løbet af dagen.

Vi vil tage billeder og lægge dem på hjemmesiden

Vi vil løbende udfylde at oversigtsskema for hvert enkelt barn mht. barnets kunnen, deltagelse i aktiviteter, ture mv.

Vi vil beskrive uddrag fra hverdagen i nyhedsbrevene

 

                   

 

 

Sundhed, bevægelse og motorisk udvikling

 

Hvad vil vi opnå ?

Vi vil have en bevidst udepolitik og arbejde på at alle børn bliver glade for at lege ude og at de selv vælger at være ude.

Vi vil give børnene alsidige bevægelsesmæssige oplevelser og give dem mulighed for at opleve glæden ved og lysten til at bevæge sig så de oplever at de motorisk kan det de gerne vil eller kan få hjælp til at lære det.

Vi vil give børnene mulighed for at udtrykke sig til forskellige former for musik og rytme både inde og ude

Vi vil sammen med forældrene hjælpe børnene til at spise sundt og få gode kostvaner

 

Hvad vil vi sætte i værk ?

Vi vil        - være konstant opmærksomme på, hvordan vi indretter og udvikler vores legeplads så den inspirerer børnene til at lege og bevæge sig.

- sætte forskellige typer aktiviteter i gang på legepladsen og være aktive voksne der leger med på legepladsen og på den måde inspirerer børnene til bevægelse.

- være opmærksomme på hvilke indendørs aktiviteter der lige så godt, eller bedre kan laves udenfor

- igangsætte forskellige fysiske aktiviteter både ude og inde. Feks. Boldspil, forhindringsbane, sneboldkamp, vandglidebane, svømning, cykelture og benytte gymnastiksalen

-- have mange CD afspillere og aktuelle CD´er som børnene altid kan bruge

- hjælpe børn i gang med at lave teater, dukketeater, cirkus og dans og være gode publikummer til deres forestillinger.

- være konstant opmærksomme på hvad vi serverer for børnene, både som morgenmad og eftermiddagsmad, herunder gælder også en bevidst sukkerpolitik.

- lave madværksted i køkkenet hvor vi sammen med børnene taler om, tilberede og spiser mad.

 

 

Dokumentation

Vi vil bruge fotos og bidrage med tekst og især billeder i Fidusens billedbog som ligger i køkkenet.

Vi vil lave udstillinger og lave Power Point med billeder som alle kan se i løbet af dagen.

Vi vil tage billeder og lægge dem på hjemmesiden

Vi vil løbende udfylde at oversigtsskema for hvert enkelt barn mht. barnets kunnen, deltagelse i aktiviteter, ture mv.

Vi vil beskrive uddrag fra hverdagen i nyhedsbrevene

 

                      

 

 

Kulturelle udtryksformer og værdier

 

Hvad vil vi opnå ?

Vi vil vise børnene byens mangfoldighed.

Vi vil give børnene forskellige kulturoplevelser

Vi vil vise børnene etnisk mangfoldighed

Vi vil viderebringe traditioner til børnene

 

Hvad vil vi sætte i værk ?

Vi vil        - lave byture i små grupper og se på fortove, trafiklys, mange mennesker, butikker, gågader, flotte bygninger, spillemænd, tiggere, kirkegårde osv.

- være opmærksomme, opsøgende og deltagende i teaterforestillinger, dans, shows, osv.

- bruge børnekunstmuseet, seminariet og biblioteket

               - tale om og pynte til højtiderne

            - hvert år have et kreativt tema, som afsluttes med en Fernisering for forældre mv.

 

Dokumentation

Vi vil bruge fotos og bidrage med tekst og især billeder i Fidusens billedbog som ligger i køkkenet.

Vi vil lave udstillinger og lave Power Point med billeder som alle kan se i løbet af dagen.

Vi vil tage billeder og lægge dem på hjemmesiden

Vi vil løbende udfylde at oversigtsskema for hvert enkelt barn mht. barnets kunnen, deltagelse i aktiviteter, ture mv.

Vi vil beskrive uddrag fra hverdagen i nyhedsbrevene

 

                     

Naturen

 

Hvad vil vi opnå ?

Vi vil inspirere børnene til at bruge naturen som legeplads, spisekammer, oplevelsesrum, inspirationskilde og motionsbane.

I den forbindelse vil vi lære børnene at tage hensyn til, og vise respekt for naturen og lære dem om årstidernes skiften.

 

Hvad vil vi sætte i værk ?

Vi vil       

 - være i naturen sammen med børnene ved at tage på ture til fjorden, skoven og markerne.

               - samle frugter, bær mv og tilberede dem

- arbejde på at det bliver naturligt for børnene at rydde op efter sig, også når vi er i naturen, ligesom vi vil opføre os hensynsfuldt overfor dyr og planter.

- følge børnenes initiativ, når de finder et dyr – tage billeder af dyret, finde ud af hvad det er, hvad det spiser osv.

              - være nysgerrige i naturen sammen med børnene.

              - være ude på alle tider af året, mærke årstiderne og tale om dem.

- følge årets gang på markerne – sommetider må man gå der, sommetider lugter det.

- lave vores egen køkkenhave hvor vi sår og høster.

- gå på besøg på gården og se på dyr og afgrøder.

 

Dokumentation

Vi vil bruge fotos og bidrage med tekst og især billeder i Fidusens billedbog som ligger i køkkenet.

Vi vil lave udstillinger og lave Power Point med billeder som alle kan se i løbet af dagen.

Vi vil tage billeder og lægge dem på hjemmesiden

Vi vil løbende udfylde at oversigtsskema for hvert enkelt barn mht. barnets kunnen, deltagelse i aktiviteter, ture mv.

Vi vil beskrive uddrag fra hverdagen i nyhedsbrevene