Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 23.11.23

Skolebestyrelsesmøde på Nørholm Skole

Dato:

Torsdag den 23.11.2023

17.00-19.00

Sted:

Personalerummet


Fraværende: Sarah, Pia, Majken, Charlotte, Helle

Forfatter til “Nyt fra skolebestyrelsen”: Kristina 
 

Sag:

Nr.: 1

Godkendelse af dagsorden samt underskrift af referater.  

v. formanden


Godkendelse af dagsorden og underskrift af referater fra tidligere.


Til drøftelse:  

Til beslutning: x

Til orientering:


Referater sendes rundt forinden kommende møde, gennemlæses og underskrives efterfølgende.  

Sammen med dette referat udsendes også det seneste referat, som var ”smuttet”. 
 

Sag:

Nr.: 2

Formandens punkt

v. formanden 
 

Bilag:  

Til orientering: X  

Til drøftelse:  

Til beslutning:  


Bestyrelsen ønsker Gårdskolen repræsenteret i bestyrelsen så snart det er muligt, og vil gerne at vi husker Gårdskolen i vores orienteringer på bestyrelsesmøderne.


Sag:

Nr.: 3

Orientering fra ledelsen  

v. Merete  


Bilag: Ingen

Til orientering: X

Drøftelse og kommentarer:  

Beslutning:


Der er aktuelt visiteret et ekstra barn til Gårdskolen. Merete orienterer vedr. Stærkere Fællesskaber en fælles kommunal indsats med at lave de specialiserede mindre indgribende. Det er en langsigtet plan, som også skal afhjælpe, herunder udfordringen med det stigende antal børn, der visiteres til specialundervisningstilbud. Stærkere Fællesskaber skal bidrage til, at børn i specialundervisningstilbud skal være i nærområdet og samtidig sættes ind med kompetenceløft i den almene skole for at sikre deltagelsesmulighed for flere i dette tilbud.

Der forespørges fra elevrådet om bestyrelsen har noget til drøftelse. Møder afholdes næst fredag d. 1.12.23 kl. 11.30, d. 26.01.24 kl. 11.30, d. 8.03.24 kl. 11.30. d. 26.04.24, d. 24.05.24 kl. 11.30 og 24.06.24 kl. 11.30. 

Orientering om det pædagogiske arbejde på skolen: Pædagogiskrådsmøde hvor alle medarbejdere har arbejdet med et overordnet tema omkring ’nuttethed’. Hvordan arbejder vi professionelt med den forskelsbehandling og den påvirkning det har blandt både børn og voksne

Personalet har fælles fokus på morgensamlingen, herunder hvordan Nørholm skole ønsker at morgensamlingen skal forestå og hvad ideen med samlingen er, skriv til forældrene følger.  

Ønske fra skolen om, at skolebestyrelsen beslutter, at børnehaveklassen fotograferes hvert år fremrettet – besluttet.


Mødet med Morten Theisen og Jakob Ryttersgaard i oktober: Rundvisning på Nørholm skole med efterfølgende kaffemøde. Optaget af arbejdsro og god atmosfære.  

Kaffemøde med præg af bosætningsvisioner, herunder planer om inddragelse af gamle boldbaner. 
 

Sag:

Nr.: 4

Eftermiddagsmad i DUS v. Line


Bilag:  

Til orientering:  

Drøftelse og kommentarer:  

Beslutning:  

Eftermiddagsmaden skal bibeholdes. Udkast til princip udarbejdes af Merete og Line og sættes på dagsordenen til kommende møde 18.12.23.

Sag:

Nr.: 5

Forældrearbejdsdag v. Kristina og Merete

Bilag:  

Til orientering:  

Drøftelse og kommentarer:  

Beslutning:  

Bestyrelsen er præsenteret for legepladsrapport lavet i juni 2023, dette med henblik på hvad der skal laves og reetableres til forældrearbejdsdagen i foråret.

Der er ønsker og behov for forskellige tiltag, som kræver både frivillig arbejdskraft og finansiering for at kunne gennemføres.

Bestyrelsen kigger ind i forskellige måder ift. finansiering, mv. Herunder er der bl.a. muligheder v. Landdistrikts-puljen, Sparekassen Danmark.

Dato for arbejdsdagen er lørdag d. 04.05.2024 kl. 9.00-16.00.

Kristina vil spørge borgerforeningen om de vil søge fond v. Landdistrikts-puljen.

Punktet føres til næste mødedagsorden 18.12.23, her arbejdes videre med opgavelister, etablering arbejdsgruppe, mv. 

Sag:

Nr.: 6

Princip for mobiler og andet digitalt udstyr

v. Merete

Til orientering:  

Drøftelse og kommentarer:  

Beslutning:  

Punktet tages på dagsorden til næste møde.

Sag:

Nr.: 7

Evt.

(5. min)

Til orientering: X

Drøftelse og kommentarer: x

Sag:

Nr.: 8

Kommende møder

Datoer:

Datoer for skolebestyrelsesmøderne i det kommende skoleår:


Mandag den     18.12.2023 Budget, Princip for mobiler og andet digitalt udstyr, Forældrearbejdsdag, eftermiddagsmad i DUD og BH. Forberedelse af valgmøde i februar.

Onsdag den     28.02.2024 Valg til bestyrelsen

Tirsdag den     19.03.2024 AULA-møde (Fraværsmeldinger, forældrekursus)

Torsdag den     25.04.2024

Torsdag den     13.06.2024  

Emner: