Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 03.10.23

Skolebestyrelsesmøde på Nørholm Skole

Dato:
Mandag den 03.10.2023 kl. 17.00-19.00
Sted: Personalerummet


Fraværende: Rikko, Pia, Helle

Forfatter til “Nyt fra skolebestyrelsen”: Liv


Sag:
Nr.: 0
Velkommen vores nye pædagogiske leder Line


Sag:
Nr.: 1
Godkendelse af dagsorden samt underskrift af referater.  
v. formanden


Godkendelse af dagsorden og underskrift af referater fra tidligere.

Til drøftelse: 
Til beslutning: x
Til orientering:

Alle referater er ajour.

Sag:
Nr.: 2
Formandens punkt

v. formanden


Bilag: 
Til orientering: X 
Til drøftelse: 
Til beslutning:

Meget arbejde er overstået, men noget nyt opstået efter budgetforliget.
Suppleringsvalg til skolebestyrelsernes fællesråd.


Sag:
Nr.: 3
Orientering fra ledelsen 
v. Merete


Bilag: Ingen
Til orientering: X
Drøftelse og kommentarer: 
Beslutning:

Hjælp til forberedelse af besøg af direktør og rådmand.
Besøg at tilsyn i børnehaven - vi har fået en meget fin rapport


Sag:
Nr.: 4
Princip for mobiler og andet digitalt udstyr
v. Merete


Bilag: Mobiltelefoner – hvordan er det nu det er 2023
Til orientering: X
Drøftelse og kommentarer: 
Beslutning:

Mål: Drøftelse af, hvordan vi med udgangspunkt i bilaget: Mobiltelefoner - hvordan er det nu det er 2023 får udviklet og besluttet et princip for mobiltelefoner og andre digitale devices som smartwatches.

Noter: Skolebestyrelsen ønsker at børnene i så lang tid som muligt forhindres i at bruge telefoner mv. i fællesskaberne.

Skal vi være en mobilfri/IPadfri/Smartwatchfri skole?

Vi spørger elevrådet, Fidusrådet, DUSII og storteam hvad de tænker.


Sag:
Nr.: 5
Budgetforliget fremlægges - hvor står vi nu? 
v. Merete


Bilag: Budgetforliget
Til orientering: X
Drøftelse og kommentarer: x
Beslutning: x

Mål: Orientering om budgetforliget, herunder problematikken omkring chromebooks vs. analoge læremidler.

Bekymring for manglende tildeling til devices. Vi skal nu finde vej tilbage til det analoge. Problematikken er manglende økonomi til at købe klassesæt eller forberedelse til lærerne.


Sag:
Nr.: 6
Ferieplan - DUS og børnehave 
v. Line


Til orientering: x
Drøftelse og kommentarer: x
Beslutning: x

Mål: Vi skal beslutte ferieplan for det kommende skoleår

Fredag efter Krf. Himmelfart holdes lukket. Grundlovsdag lukkes kl. 12.00.

Nødpasning børnehaven i Bislev/Sebber i julen 27., 28. og 29.12. Merete opretter tilmelding inden længe.

Nødpasning i sommerferien er næste år i uge 29 og 30.

Bestyrelsen vedtager den præsenterede ferieplan.

Sag:
Nr.: 7
Skolebestyrelsernes Fællesråd ønsker at indsamle mere viden om, hvad vi med fordel allerede gør af lokale tiltag på skolerne for at øge elevernes trivsel.


Til orientering: X
Drøftelse og kommentarer: x
Beslutning: x

Mål: Nedenstående spørgsmål besvares til Skolebestyrelsernes fællesråd.

Brev fra Skolebestyrelsernes Fællesråd

Målet er at kunne starte en idébank om alle de gode tiltag der findes og dermed skabe muligheder for at kunne drage nytte af erfaringer på tværs af skolerne. I bedes derfor svare på nedenstående to spørgsmål på jeres næstkommende bestyrelsesmøde:
1. Hvilke aktiviteter eller lokale tiltag har I på jeres skole for at styrke trivslen hos eleverne?
Vi har på alle årgange i indskolingen en ugentligt fastlagt trivselstime, på mellemtrinnet er det ikke en fast time, men ugentligt.
Fra Børnehaven arbejdes med Maryfondens materiale, det fortsættes ind i børnehaveklassen. Vi arbejder med BO (ansigter). 
Vi prioriterer hold på tværs af klasser eksempelvis i vores vokseværksted, hvor der arbejdes med dannelsesområder eller i vores udeskole, hvor eleverne på samme måde er på aldersintegrerede hold om mere praksisorienterede fag.
Vores hyttetur i 3. klasse og adventuretur i 6. klasse understøtter det løbende arbejde med at skabe fællesskaber. I 6. klasse begynder skoleåret med turen, så der er et fællesskab at bygge det sidste år på Nørholm Skole på.
Vi arbejder bevidst med venskabsklasser og koblingen går ned i børnehaven til de ældste børn. Vi er privilegerede med at være under samme tag, og det fremmer sammenhængskraften på skolen.
Hver morgen samles både Gårdskole, børnehave og alle klasser til morgensang og fortælling/optræden mv. 
Vi har flere traditioner på tværs af huset som understøtter fællesskaber: Fidusløb (årligt motionsløb), fælles julefrokost hvor alle medbringer mad og alle børn sidder i aldersblandede borde.
Vi har udlagt en del personaleressourcer til en “pusterfunktion” som er en pædagog der i et bredt bånd hen over ugen, blandt andet om morgenen, hjælper de børn som af forskellige grunde har behov.
Vi har i forhold til skilsmissefamilier lavet en folder med gode råd og afholder skilsmissesamtaler.
Og meget mere.
2. Har bestyrelsen et særligt fokus på trivsel hos eleverne? Og i så tilfælde, hvordan kommer det til udtryk?
Ja! Vi har arbejdet en del i bestyrelsen med vores anti-mobbestrategi og vi arbejder løbende og i alle sager med fokus på børnenes trivsel. Det ligger til stadighed som grundlag for bestyrelsens arbejde.
Når vi fremadrettet skal prioritere i indsatser for de budgettildelte midler, vil trivsel fortsat være i fokus.
Ved tilfælde hvor der er udviklet lokale modeller for arbejdet med trivsel, kan disse vedhæftes besvarelserne og vil da indgå i en samlet idébank til anvendelse på tværs af skolerne.
Opsamling på besvarelserne præsenteres på næstkommende møde i Skolebestyrelsernes Fællesråd i december.
Besvarelser sendes til cet-skole@aalborg.dk senest den 30. oktober.:


Sag:
Nr.: 8
Evt.

(5. min)


Til orientering: X
Drøftelse og kommentarer: x


Sag:
Nr.:9
Kommende møder


Datoer:

Datoer for skolebestyrelsesmøderne i det kommende skoleår:

Tirsdag den     03.10.2023 Princip for mobiler og andet digitalt udstyr
Torsdag den     23.11.2023 Forældrearbejdsdag/AULA-møde
Mandag den     18.12.2023 Budget
Onsdag den     28.02.2024 Valg til bestyrelsen
Tirsdag den     19.03.2024 
Torsdag den     25.04.2024
Torsdag den     13.06.2024


Emner:
AULA (Fraværsmeldinger, forældrekursus)
Forældrearbejdsdag