Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 24.01.24

Skolebestyrelsesmøde på Nørholm Skole

Dato: Mandag den 24.01.24
(udsat fra 18.12.23)
17.00-19.00

Sted: Personalerummet

Fraværende: Charlotte, Anja, Pia, Liv

Forfatter til “Nyt fra skolebestyrelsen”: Rikko

Sag: Nr.: 
1
Godkendelse af dagsorden samt underskrift af referater. 
v. formanden
Godkendelse af dagsorden og underskrift af referater fra tidligere.
Til drøftelse: 
Til beslutning: x
Til orientering:
Underskrift af referater fra såvel 03.10.23 som 23.11.23.

Sag: Nr.: 2 Formandens punkt
v. formanden
Bilag: 
Til orientering: X 
Til drøftelse: 
Til beslutning: 
Nyt tiltag hos Skole & Forældre - ønske om mere interaktion i nyoprettet FBgruppe

Sag: Nr.: 3 Orientering fra ledelsen 
v. Merete
Ledelsen fra Nørholm Skole har været til den årlige læringssamtale på Forvaltningen (bestemt 
af UVM) - det går ret godt på Nørholm Skole:
• Fagligt ligger vi godt med en fordeling i de fire bedste kategoerier af i alt 
fem.
• På Nørholm Skole har 46 forældre har svaret på årets 
forældretilfredshedsmåling, det er en høj svarprocent og vi ligger blandt 
de tre bedste.
• Trivselsundersøgelserne blandt børnene viser også at vi har en høj 
procentdel af børnene som ligger i kategorien for meget høj trivsel.
• Desværre har vi på Nørholm Skole et elevfravær, som er noget højere 
end både det kommunale- og landsgennemsnit.
Fra ledelsens side er vi meget opmærksomme på, at selvom statistikkerne 
viser at det går meget godt, så har vi også på Nørholm Skole børn som har det 
rigtig svært. Og det er et område vi nu sætter fokus på at finde løsninger til.
Skolebestyrelsen kvitterede med en kort debat, hvor i der fremkom ønske om 
et øget fokus på trivsel og klassens sociale liv på forældremøderne, fremfor
envejskommunikation om fag. Bestyrelsen har et ønske om, at der bliver plads 
til forældrenes ”orientering af hinanden”, så forældrene får et trygt rum til at 
kunne tale med hinanden om det svære. En måde var, at et af årets møder 
havde trivsel som fokus, det andet forældremøde havde det faglige i fokus.
Morgensamling og parkering:
Der vil i den nærmeste fremtid komme en ”opfriskende” information ud til alle 
forældre:
Morgensamling
Vores fokus er, at det er undervisningen og skoledagen der begynder kl. 8.00
Morgensamlingen er dagens første undervisning og for at fremme fællesskabet 
opfordrer vi børnene til at stå sammen med deres klasse og få oplevelserne 
sammen, selv om forældrene er til stede. 
Alle forældre er velkommen til at komme og opleve denne del af skoledagen, 
men husk at det faktisk er undervisningen, der allerede er i gang.
Parkering 
Vær opmærksom på, at forældre med ærinde på skolen er velkommen til at 
parkere i de skrå parkeringsbåse i skolegården og langs vejen på de pladser, 
der er angivet til det. Husk at de hvide skraveringer er lavet for at give os alle 
en sikker skolevej. (Der må ikke parkeres på de skraverede felter)
Parkeringsarealet bag gymnastiksalen er forbeholdt personalet, til gengæld vil 
vi love ikke at parkere, foran skolen.
Elevfravær:
Aalborg Kommune har igangsat en øget indsats ved bekymrende fravær.
Det betyder, at vi fra skolens side, vi gå tættere på, når vi får øje på mønstre i 
fravær som vi bliver bekymrede over. 
Vi vil kontakte forældrene, spørge nysgerrigt og omsorgsfuldt ind - vi er fælles 
om løsningen: barn, forældre og skole. Forskningen viser, at når et barn 
begynder at have svært ved at komme i skole, har lyst til hyggedage mv., så 
kan det være tegn på noget andet – og måske større barnet ”bøvler” med. 
Derfor vil vi også i langt højere grad, tage små uformelle snakke med jeres 
børn om hvordan de har det. Det kan kun gøre os klogere og hjælpe med at 
forebygge fravær.
Forældreanbefaling fra bestyrelsen som redskab til at tale om det svære: 
”Face:It – Bo”. Det er et materiale vi også bruger på skolen, og der er en 
facebookside, man kan følge.
Bilag: Ingen
Til orientering: X
Drøftelse og kommentarer: x

Sag: Nr.: 4 Valg til skolebestyrelsen til februar
Bilag: 
Til orientering: 
Drøftelse og kommentarer: x
Beslutning:x
Valgt for skolen
Kristina er på valg (genopstiller ikke)
Liv er på valg
Rikko er på valg, da han trådte ind for en anden midt i en valgperiode 
Sarah er ikke på valg
Pia er ikke på valg
Maiken og Helle er suppleanter
Valgt for børnehaven
Anja og Charlotte. I børnehaven er der valg hvert år.

Bestyrelsesmøde næste gang d. 28/2 - her aftaler vi forløbet frem mod valg + 
hvem fra bestyrelsen, der fortæller på forårets forældremøder.

Sag: Nr.: 5 Princip for eftermiddagsmad i DUS og Børnehave
v. Line
Bilag: 
Til orientering: 
Drøftelse og kommentarer: x
Beslutning: x
Eftermiddagsmad er en højt skattet, både i skole og børnehave, men vi bruger 
hvert år i omegnen af 40.000 kr. på eftermiddagsmaden og mange 
”mandetimer” på det som går fra tid med børnene. Vi (skolen) ønsker at 
bibeholde eftermiddagsmaden, men har brug for skolebestyrelsens 
betragtninger og beslutninger om emnet.
Bestyrelsens kommentarer
• Skru gerne ned for niveauet både ift. mandskabstimer og penge
• Hjemmelavet mad giver kun mening, hvis det laves som en pædagogisk 
aktivitet hvor børnene er inddraget i processen
• Fair med betaling
• Vi forbyder ikke udlevering af mad, hvis der forældre, der ikke har betalt
• Opfordring til skolen om en information til forældrene: Præcis oplysning 
om hvorfor vi nu kræver betaling 
• (orientere om, at eftermiddagsmaden alternativt ikke kan fortsætte)
Beslutning: 
Eftermiddagsmaden bevares, men skolen arbejder videre med 
forældrebetalingsdelen.
Der skal udsendes orientering til forældrene med argumenter for denne 
ændring og en genopfriskning af, at eftermiddagsmaden er en snack og ikke et 
måltid.

Sag: Nr.: 6 Forældrearbejdsdag - planlægning, finansiering mv.
Bilag: 
Til orientering: 
Drøftelse og kommentarer: x
Beslutning: x
I forbindelse med planlægningen af en forældrearbejdsdag, vil bestyrelsen 
søge midler hos forskellige fonde.
SparNord, Norlys (Helle, Liv og Maiken)
Borgerforeningen og Landdistrikspuljen (Kristina)
Skolen leverer ønskeliste (legeredskaber) til fondsansøgning - primært 
udbedringsudgifter.
Til forældredagen, vil skolen sørge for, at der er materialer til de reparationer 
der er nødvendige og måske også have materialer klar til ekstraopgaver (bl.a. 
maling).

Sag: Nr.: 7 Princip for mobiler og andet digitalt udstyr
v. Merete
Til orientering: x
Drøftelse og kommentarer: x
Beslutning: 
Denne drøftelse er den første i en række af drøftelser i både bestyrelse, 
personalegruppe og elevråd. Disse drøftelser skal til sidst blive et princip for 
brugen af mobiler og andet digitalt udstyr på Nørholm Skole.
Dagens drøftelser har målet at indkredse hvad det er skolebestyrelsen ønsker 
at opnå med princippet.
Fra skolebestyrelsens drøftelser:
• Opfordring til principper uden for mange forbud
• Fokus på leg fremfor mobiltelefoner
• Fokus på at bibeholde de positive fællesskaber
• Hjælp fra skole og DUS til at bruge mobilen er et værktøj, at bruge
skærme med omtanke, 
• Bestyrelsen ønsker at lade fornuften råde fremfor forbud
• Opmærksomhed på at skolen understøtte børnene i at flytte aktiviteten 
på mobilen til et andet fælles fokus (gerne også Playstation m.m.)
• Digital dannelse
• Modarbejde isolation
• Nysgerrighed fra de voksne
I næste fase inddrages elevråd og personalegruppe, derefter vender emnet tilbage til skolebestyrelsen.

Sag: Nr.: 8 Budget/proces
v. Merete
Til orientering: 
Drøftelse og kommentarer: 
Beslutning: 
I uge 9 kommer budget-udmelding fra forvaltningen, hvilket er samme uge 
som vi har bestyrelsesmøde onsdag. 
Det er endnu ikke helt klart hvordan de varslede besparelser kommer til at 
påvirke på alle områder. Vi vil snarest muligt kigge på tallene og ”oversætte” 
til konkrete påvirkninger på Nørholm Skole.

Sag: Nr.: 9 Evt.
(5. min)

Til orientering: X
Drøftelse og kommentarer: x
Sag: Nr.:10 Kommende møder
Datoer:
Datoer for skolebestyrelsesmøderne i det kommende skoleår:
● Onsdag den 28.02.2024 Valg til bestyrelsen, Budget, Princip for 
mobiler og andet digitalt udstyr
● Tirsdag den 19.03.2024 AULA-møde (Fraværsmeldinger, 
forældrekursus)
● Torsdag den 25.04.2024 
● Torsdag den 13.06.2024 
Emner: Trafikpolitik, Den Gode Klasse/Forældrerunde, skabelon til dagsorden 
på forældremøder?